บริการวิชาการแก่สังคม

โครงการภายใต้งบประมาณประจำปี 2568

ที่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วันที่ งบประมาณ Link
1 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติ การสร้างแบรนด์และการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ประเภทโลชั่นบำรุงผิวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติ (ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ) ผู้สนใจทั่วไป/ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน จำนวน 25 คน  ธ.ค. 2567 30,000  [CLICK]
2 โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมทักษะการเรียนรู้ด้านการทดสอบทางเคมีและการวิจัยด้วยเทคโนโลยีซินโครตรอน (ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ธนัฎฐา อำนวยวัฒนะกุล) นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ ฯ 35 คน ธ.ค. 2567 70,000 [View]

โครงการภายใต้งบประมาณประจำปี 2567

ที่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วันที่ งบประมาณ Link
1 การสร้างเอกลักษณ์กลิ่นน้ำหอมและเครื่องหอมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ) ผู้สนใจทั่วไป/ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน จำนวน 20 คน 1 ธ.ค. 2566 20,000  [CLICK]
2 โครงการเรียนรู้ตำรับยาแพทย์แผนไทย ตำรับยาสมุนไพรโบราณ คุณประโยชน์ของพืชวัตถุสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช) นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ ฯ 10 คน 8 และ 15 ธ.ค. 2566 - [View]

ที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ที่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วันที่ ค่าใช้จ่าย Link
1 โครงการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ KBO จ.สมุทรสาคร จำนวน 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช อ.ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา ผศ.ธนัฎฐา อำนวยวัฒนะกุล) บ.คิว-ไอเอสโอ คอนซัลแต็นท์ จำกัด - - [View]
2 โครงการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ KBO จ.ลพบุรี จำนวน 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช อ.ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา) บ.คิว-ไอเอสโอ คอนซัลแต็นท์ จำกัด - - [View]
4 โครงการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ KBO จ.นครปฐม จำนวน 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช อ.ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา) บ.คิว-ไอเอสโอ คอนซัลแต็นท์ จำกัด - - [View]
5 โครงการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น VOOM (บริษัทชนะภูมิ จำกัด) (ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช อ.ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ ) บริษัทชนะภูมิ จำกัด - - [View]
6 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เซรั่มสารสกัดมะเฟือง (ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการ KBO นครปฐม) ณ กลุ่มแม่บ้านสร้างสรรค์ตำบลหอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม (ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช อ.ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา) กลุ่มแม่บ้านสร้างสรรค์ตำบลหอมเกร็ด 17 พ.ย. 2566 -  [View]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology)
E-mail : hcat.sci@rmutp.ac.th
https://www.facebook.com/hcatscirmutp