บริการวิชาการ

Workshop by HCAT Team

ที่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วันที่ ค่าใช้จ่าย Link
1 การสร้างเอกลักษณ์กลิ่นน้ำหอมและเครื่องหอมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผู้สนใจทั่วไป/ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน จำนวน 20 คน 1 ธ.ค. 2566 ฟรี  [CLICK]
2 โครงการเรียนรู้ตำรับยาแพทย์แผนไทย ตำรับยาสมุนไพรโบราณ คุณประโยชน์ของพืชวัตถุสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ ฯ 10 คน 8 และ 15 ธ.ค. 2566 ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology)
E-mail : hcat.sci@rmutp.ac.th
https://www.facebook.com/hcatscirmutp