หลักสูตร HCAT รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2566)
Bachelor of Science (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology)
จำนวนรับเข้าศึกษา

30

คน/ปี

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

3.5

ปี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

13,000

ต่อภาคการศึกษา

เรียนอะไรดี เรามีแนะนำ หลักสูตรที่ตอบโจทย์อาชีพด้านสุขภาพ เครื่องสำอาง และศาสตร์แห่งการชะลอวัย >>

ระบบรับสมัคร  (อยู่ระหว่างกำหนดรับสมัคร)

HCAT รับสมัครนักศึกษา'68

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
  • ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

จองสิทธิ์สมัครเรียน

HCAT สมัครเรียน

ติดต่อสอบถาม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
Line ID: woravith
Tiktok: @hcatscirmutp
ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร 0-2836-3000 ต่อ 4156, 4159
suphanun.p@rmutp.ac.th