หลักสูตร HCAT รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

HCAT รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 >> เรียนอะไรดี เรามีแนะนำ หลักสูตรที่ตอบโจทย์อาชีพด้านสุขภาพ เครื่องสำอาง และศาสตร์แห่งการชะลอวัย >> ระบบรับสมัครออนไลน์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย มทร.พระนคร
HCAT-TCAS

ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6

Quota : รอบ ที่ 1   ตั้งแต่วันนี้ 20 กันยายน - 6 พฤศจิกายน  2566
Quota : รอบ ที่ 2   ตั้งแต่วันนี้ 24 พฤศจิกายน  2566 - 9 มกราคม 2567  [Click]

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ หรือต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
วิธีการรับสมัคร
 • สมัครตรงผ่านเว็บไซต์  [Click]
การจัดส่งเอกสารการรับสมัคร
 •  ใบ ปพ.1 (ส่งรูปแบบไฟล์ pdf)
 • ส่งเอกสารมาที่อีเมล suphanun.p@rmutp.ac.th ....รอรายละเอียด
 • ในข้อความอีเมลให้ระบุ  ชื่อ-นามสกุล, รหัสประจําตัวผู้สมัคร, คณะ-สาขาวิชาที่สมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
HCAT-Quota

ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี

รับวุฒิ ปวช./ปวส.

 • Quota : รอบที่ 1  ตั้งแต่วันนี้ 20 กันยายน - 6 พฤศจิกายน  2566
  Quota : รอบ ที่ 2   ตั้งแต่วันนี้ 24 พฤศจิกายน  2566 - 9 มกราคม 2567  [Click]

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
  • ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
วิธีการรับสมัคร
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ระบบรับสมัครนักศึกษา) ได้ที่ https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  Click
การจัดส่งเอกสารการรับสมัคร
 • ใบ รบ.1 (ส่งรูปแบบไฟล์ pdf)
 • ส่งเอกสารมาที่อีเมล suphanun.p@rmutp.ac.th
 • ในข้อความอีเมลให้ระบุ  ชื่อ-นามสกุล, รหัสประจําตัวผู้สมัคร, คณะ-สาขาวิชาที่สมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย

ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ  (0846673969)
ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช (0926239865)
อีเมล : hcat.sci@rmutp.ac.th

Facebook เพิ่มเพื่อน


สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร 0-2665-3777  ต่อ 6303-9, 6314


ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร 0-2836-3000 ต่อ 4156, 4159
อีเมล : suphanun.p@rmutp.ac.th