ข้อมูลงานวิจัย

ปีงบประมาณ 2567 (ทุน ววน.)

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงครามสู่การพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการชะลอวัย เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุบนฐานเศรษฐกิจ BCG ผศ.ดร.วรวิทย์  จันทร์สุวรรณ ววน.
2 การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมสารสกัดไฮโดรโซลจากสมุนไพรไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ชำระล้างร่างกายสำหรับผู้สูงวัย ผศ.ดร.สิริรัตน์  พานิช ววน.

ปีงบประมาณ 2567 (งบรายได้)

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน
1 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดว่านนางคำสำหรับการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์โลชันบาร์และนวัตกรรมเพื่อการชะลอวัย อ.ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา
ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
งบประมาณรายได้ View

ปีงบประมาณ 2567 (ทุนภายนอก)

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1

การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับสบู่จากรังไหมสกัดหุ้มใยไหมย้อมสีจากสารสกัดสมุนไพรไทยขัดผิวแบบ 2อิน1 (Felted Silk Soap) เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค
(โครงการต่อเนื่อง)

ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช สป.อว. View
2 การ​พัฒนา​โลชัน​รังไหมแบบใหม่ (โลชันสติ๊กจาก​สาร​สกัด​สมุนไพรเพื่อบรุงผิว)
(โครงการต่อเนื่อง)
ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช สป.อว. View

ปีงบประมาณ 2566 (ทุน ววน.)

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1

การพัฒนาวัสดุเปล่งแสงสีเขียวสำหรับใช้เป็นวัสดุแอลอีดี

ดร.ไพศาล  การถาง ววน.

ปีงบประมาณ 2566 (ทุนภายนอก)

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1

คุณค่าทางอาหาร ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของดอกไม้กินได้สดและอัดแห้งเพื่อเพิ่มมูลค่าและอัตลักษณ์แก่อาหาร

ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
สวก. View
2 การเพิ่มมูลค่าเศษไหมเหลือทิ้งสู่ตำรับสบู่แนวใหม่ สบู่สมุนไพรไทยพร้อมใยไหมธรรมชาติขัดผิวแบบ 2อิน1 (Felted Silk Soap) ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช สป.อว. View
3 การพัฒนานวัตกรรมแชมพูปิดผมหงอกจากการสกัดสมุนไพรสูตรอ่อนโยน ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช สป.อว. View
4 โครงการ​พัฒนา​ตํารับ​โลชั่น​บํารุง​ผิว​ที่​มี​สาร​ต้าน​อนุมูล​อิส​ระจาก​สาร​สกัด​สมุนไพรและ​รัง​ไหม ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา
 สป.อว. View