แผนการศึกษาเสนอแนะ

ภาคเรียนที่ 1 /ชั้นปีที่ 1

รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
GE2100xxx วิชากลุ่มภาษาไทย 3 3 0 6
GE2200xxx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ (1) 3 3 0 6
GE2500xxx วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ (1) 1 0 2 1
GE2xxxxxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (1) 3 3 0 6
ST2091101 เคมีสำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 3 3 0 6
ST2091102 ฟิสิกส์สำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 3 3 0 6
ST2091103 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 0 3 1
ST2091104 ศาสตร์แห่งสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 2 2 0 4
รวม 19 17 5 36

 

ภาคเรียนที่ 2 /ชั้นปีที่ 1

รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
GE2200xxx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ (2) 3 3 0 6
GE2500xxx วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ (2) 1 0 2 1
GE2xxxxxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (2) 3 3 0 6
ST2091105 ชีววิทยาสำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 3 3 0 6
ST2091106 จุลชีววิทยาสำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 3 3 0 6
ST2091107 ชีวเคมีสำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 3 3 0 6
ST2091108 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 0 3 1
ST2092101 กัญชาศาสตร์ 2 2 0 4
รวม 19 17 5 36

 

ภาคเรียนที่ 1 /ชั้นปีที่ 2

รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
GE2200xxx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ (3) 3 3 0 6
GE2300xxx วิชากลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ 3 3 0 6
ST2092202 วิทยาศาสตร์การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 3 2 3 4
ST2092203 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3 2 3 4
ST2092204 เคมีวิเคราะห์สำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 3 2 3 4
ST2092205 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 1 3 2 3 4
ST2092206 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 2 2 0 4
รวม 20 16 12 32

 

ภาคเรียนที่ 2 /ชั้นปีที่ 2

รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
GE2200xxx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ (4) 3 3 0 6
GE2820xxx วิชากลุ่มบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ (1) 2 2 0 4
GE2820xxx วิชากลุ่มบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ (2) 2 2 0 4
ST2092207 โภชนศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและการชะลอวัย 2 2 0 4
ST2092208 นวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง 3 2 3 4
ST2092209 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 2 3 2 3 4
ST2092210 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 3 2 3 4
ST2092211 กัญชาทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ 3 2 3 4
รวม 21 17 12 34

 

ภาคเรียนที่ 1 /ชั้นปีที่ 3

รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ST2092312 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 3 2 3 4
ST2092313 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางขั้นต้น 3 2 3 4
ST2092314 การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง 3 2 3 4
ST2092315 สัมมนาทางเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 1 0 2 1
ST2092316 การเตรียมโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 2 1 2 3
ST2092317 การเตรียมสหกิจศึกษา 1 0 2 1
ST209xxxx วิชาชีพเลือก (1) 3 x x x
ST209xxxx วิชาชีพเลือก (2) 3 x x x
รวม 19 x x x

 

ภาคเรียนที่ 2 /ชั้นปีที่ 3

รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ST2092318 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง 2 2 0 4
ST2092319 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 3 2 3 4
ST2092320 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและเครื่องสำอาง 2 2 0 4
ST2092321 โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 3 0 6 3
ST209xxxx วิชาชีพเลือก (3) 3 x x x
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี (1) 3 x x x
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี (2) 3 x x x
รวม 19 x x x

 

ภาคเรียนที่ 1 /ชั้นปีที่ 4

รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ST2093401 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 6 0 40 0
รวม 6 0 40 0