เกี่ยวกับสาขาวิชา HCAT

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology, HCAT)

[TH] / [EN]

HCAT เทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย

ความสำคัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เล็งเห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมของประเทศในด้านสุขภาพองค์รวม วิถีแห่งการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งการปรับเปลี่ยนของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ อาหาร และเครื่องสำอาง นับได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงและมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสุขภาพและความงามเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น การเปิดตลาดค้าขายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัยให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชากรไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี พ.ศ. 2579 ซึ่งอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จัดเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (New S-Curve) ของประเทศไทย  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 15 ปี (2560-2574) มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ที่เป็นเอกลักษณ์ “บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พึ่งของสังคม”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย โดยมีการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต  เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและการชะลอวัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้เป็นนักวิจัย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เสริมสร้างความรู้ทางการตลาดสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology) ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 5 ตุลาคม 2565 และให้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2566

HCAT Timeline สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2566)
รหัสหลักสูตร : 25661944001125
รหัสอ้างอิงเพื่อติดตาม : T20222094109350
สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ผ่านระบบ CHECO แล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566

ปรัชญาสาขาวิชา

ปรัชญาหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัยในระดับสากล

 

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์สาขาวิชา (HCAT LOGO)

HCAT Banner

HCAT Logo-Official
Download >> [HCAT] [HCAT-transparent] Download >> [HCAT-transparent]
ความหมาย

สัญลักษณ์ออกแบบเป็นลายเส้น 3 ลายเส้น แสดงเป็นความสมัยใหม่ แต่ยังแฝงด้วยความอ่อนโยน

  • ลายเส้นที่ 1 คือ c แทน Cosmetic (เครื่องสำอาง)
  • ลายเส้นที่ 1 กับ 2 รวมกัน คือ a แทน Anti-Aging (การชะลอวัย)
  • ลายเส้นที่ 2 กับ 3 รวมกัน คือ h แทน Health (สุขภาพ)
  • รวมทั้ง 3 ลายเส้นรวมกัน จะเป็นรูปสัญลักษณ์อินฟินิตี้ (infinity)
  • รวมทั้ง 3 ลายเส้นรวมกันจะเป็นตัวเลข ๙ (ตรงกับรหัสสาขาวิชา 09)

ผู้ออกแบบ : ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ


รหัสสี
#f89896
RGB 248 152 150
#f0be24
RGB 240 190 36
#734aa8
RGB 115 74 168

 

 

โครงสร้างสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรณีจัดตั้งสาขาวิชาใหม่) ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมที่ 7/2566 วันที่ 19 กรกฏาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (4 สิงหาคม 2566)

อัตลักษณ์บัณฑิต HCAT

บูรณาการข้ามศาสตร์  นวัตกรรมสร้างสรรค์  นักปฏิบัติเชี่ยวชาญ  ผู้ประกอบการเริ่มต้น

เป้าหมายหลักสูตร HCAT

ติดต่อสอบถาม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร 0-2836-3000 ต่อ 4159
อีเมล : hcat.sci@rmutp.ac.th

Facebook เพิ่มเพื่อน