นักศึกษารุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (HCAT#1)

นักศึกษารุ่นแรก ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology, HCAT) (หลักสูตรใหม่ 2566) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2566 เป็นปีแรก

นักศึกษา HCAT รุ่นแรก

ณัฐชา การรักษา พฤกษา สังข์รอด
นางสาวณัฐชา การรักษา
"นัท"
natcha-kan@rmutp.ac.th
นางสาวพฤกษา สังข์รอด
"สา"
phrueksa-s@rmutp.ac.th
นางสาวธัญวลัย หล้าหินกอง
"ข้าวฟ่าง"
thunwalai-l@rmutp.ac.th
กนกพร แสนสุริยวงศ์ ปณิตา ขาววงค์
นางสาวกนกพร แสนสุริยวงศ์
"แบม"
kanokpron-s@rmutp.ac.th
นางสาวญาณิศา พินิจ
"เนย"
yanisa-pi@rmutp.ac.th
นางสาวปณิตา ขาววงค์
"พูกัน"
panita-kh@rmutp.ac.th
ไอริน ตาลสรรค์ พศวีร์ ทองเย็น ทัศนิญา เพชรนาพลอย
นางสาวไอริน ตาลสรรค์
"แต๋วแว๋ว"
irin-t@rmutp.ac.th
นางสาวพศวีร์ ทองเย็น
"อีน"
passawee-t@rmutp.ac.th
นางสาวทัศนิญา เพชรนาพลอย
"มิ้งค์"
tudsaniya-p@rmutp.ac.th

อาจารย์ที่ปรึกษา

สิริรัตน์ พานิช hcat
ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช
sirirat.pan@rmutp.ac.th
อ.ดร.อำนาจ ชินพงษ์พานิช
aumnart.c@rmutp.ac.th