อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ

Asst.Prof.Dr.Woravith  Chansuvarn, Ph.D.
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา

วท.ด. (เคมีวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

[Link] [Google Scholar] [Scopus] [Youtube] [Slideshare]

E-mail : woravith.c@rmutp.ac.th
URL : https://web.rmutp.ac.th/woravith
Facebook : https://www.facebook.com/woravith
Line ID : woravith
Tel : 0-8466-73969

Canabis by Pisan Kanthang

อ.ดร.ไพศาล การถาง

Dr.Pisan  Kanthang, Ph.D.
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

[Link] [Google Scholar] [Scopus]

E-mail : pisan.ka@rmutp.ac.th
Facebook :
Line ID :
Tel :

HCAT Admin by Sirirat Panich

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ พานิช

Asst.Prof.Dr.Sirirat  Panich, Ph.D.

Ph.D. (Chemistry) Imperial College London, UK
วท.ม. (เคมี, เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา

[Link] [Google Scholar] [Scopus]

E-mail : sirirat.pan@rmutp.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/AjSirirathcat
Line ID :
Tel : 09-2623-9865

 

HCAT Admin by Aumnart  Chinpongpanich

อ.ดร.อำนาจ ชินพงษ์พานิช

Dr.Aumnart  Chinpongpanich, Ph.D.

วท.ด. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[Link] [Google Scholar] [Scopus]

E-mail : aumnart.c@rmutp.ac.th
Facebook : Aumnart  Chinpongpanich
Line ID : 0894998649
Tel : 08-9499-8649

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัฎฐา อำนวยวัฒนะกุล

Asst.Prof.Tanutta Amnuaywattanakul

M.Ed. (Educational Science) Chulalongkorn University
B.Ed. (Physics) Nakhon Ratchasima Rajabhat University,

[Link] [Google Scholar] [Scopus]

E-mail : tanutta.a@rmutp.ac.th
Facebook :
Line ID :
Tel :

อ.ดร.ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์

Dr.Lavanchawee Sujarittanonta

Ph.D. (Marketing) Australian School of Business, University of New South Wales, Australia
M.A. (Government International Relations) Georgetown University, USA
M.A. (Regional Studies: Russia, E. Europe & Central Asia) Harvard University, USA
คบ. (ประถมศึกษา อังกฤษ-ดนตรี) เกียรตินิยมอันดับ 1, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[Link] [Google Scholar] [Scopus]

E-mail : lavanchawee.s@rmutp.ac.th
Facebook :
Line ID :
Tel :

Jintapat Nateewattana

ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา

Dr.Jintapat Nateewattana

ปร.ด. (พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[Link] [Google Scholar] [Scopus]

E-mail : jintapat.n@rmutp.ac.th
Facebook :
Line ID :
Tel :