โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 19 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 53 หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.2566

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (19 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ST2091101 เคมีสำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 3(3-0-6)
Chemistry for Health, Cosmetic and Anti-Aging
ST2091102 ฟิสิกส์สำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 3(3-0-6)
Physics for Health, Cosmetic and Anti-Aging
ST2091103 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ 1(0-3-1)
Laboratory of Physical Science
ST2091104 ศาสตร์แห่งสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 2(2-0-4)
Science of Health, Cosmetic and Anti-Aging
ST2091105 ชีววิทยาสำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 3(3-0-6)
Biology for Health, Cosmetic and Anti-Aging
ST2091106 จุลชีววิทยาสำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 3(3-0-6)
Microbiology for Health, Cosmetic and Anti-Aging
ST2091107 ชีวเคมีสำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 3(3-0-6)
Biochemistry for Health, Cosmetic and Anti-Aging
ST2091108 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-1)
Laboratory of Biological Science

 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ (53 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ST2092101 กัญชาศาสตร์ 2(2-0-4)
Cannabis Science
ST2092202 วิทยาศาสตร์การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 3(2-3-4)
Anti-Aging and Regenerative Science
ST2092203 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-3-4)
Human Anatomy and Physiology
ST2092204 เคมีวิเคราะห์สำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 3(2-3-4)
Analytical Chemistry for Health, Cosmetic and Anti-Aging
ST2092205 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 1 3(2-3-4)
Natural Products for Health, Cosmetic and Anti-Aging 1
ST2092206 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 2(2-0-4)
Packaging Technology
ST2092207 โภชนศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและการชะลอวัย 2(2-0-4)
Nutrition for Regenerative Health and Anti-Aging
ST2092208 นวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง 3(2-3-4)
Innovation for Health and Cosmetic Products
ST2092209 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 2 3(2-3-4)
Natural Products for Health, Cosmetic and Anti-Aging 2
ST2092210 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 3(2-3-4)
Product Developments for Health, Cosmetic and Anti-Aging
ST2092211 กัญชาทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ 3(2-3-4)
Medicinal and Commercial Cannabis
ST2092312 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 3(2-3-4)
Instrumental Analysis
ST2092313 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางขั้นต้น 3(2-3-4)
Product Developments for Basic Cosmetic
ST2092314 การประเมินความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง 3(2-3-4)
Safety Assessment for Health and Cosmetic Products
ST2092315 สัมมนาทางเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 1(0-2-1)
Seminar in Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology
ST2092316 การเตรียมโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 2(1-2-3)
Pre-Research Project in Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology
ST2092317 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)
Pre-Cooperative Education
ST2092318 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง 2(2-0-4)
Law and Ethics for Health and Cosmetic Products
ST2092319 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 3(2-3-4)
Product Developments for Health
ST2092320 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและเครื่องสำอาง 2(2-0-4)
Entrepreneurship in Health and Cosmetic Business
ST2092321 โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 3(0-6-3)
Research Project in Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology

 

กลุ่มวิชาชีพเลือก (15 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ST2093401 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 6(0-40-0)
Cooperative Education in Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ  พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ให้ลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
ST2093302 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 3(0-40-0)
Practicum in Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology
ST2093303 สเปกโทรสโกปีสำหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-3-4)
Spectroscopy for Natural Products
ST2093304 การประเมินทางประสาทสัมผัส 3(3-0-6)
Sensory Evaluation
ST2093305 พืชสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องสำอาง 3(3-0-6)
Plants for Health Food, Spa Products and Cosmetic
ST2093306 เคมีของน้ำหอมและศาสตร์แห่งความหอม 3(2-3-4)
Perfumery Chemistry and Aromatic Science
ST2093307 ฉลากผลิตภัณฑ์และการออกแบบกราฟิก 3(2-3-4)
Product Labelling and Graphic Design
ST2093308 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางขั้นสูง 3(2-3-4)
Product Development for High-End Cosmetic
ST2093309 นวัตกรรมระบบนำส่งทางเครื่องสำอาง 3(3-0-6)
Innovation of Cosmetic Delivery System
ST2093310 การตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องสำอาง 3(3-0-6)
Marketing and Cosmetic Business Management
ST2093311 การจัดการบริการในธุรกิจเครื่องสำอางและการชะลอวัย 3(3-0-6)
Service Management in Cosmetic and Anti-Aging Business
ST2093312 พฤกษบำบัดจากสมุนไพรไทย 3(3-0-6)
Thai Herbal Remedies
ST2093313 สมดุลธาตุของศาสตร์แพทย์แผนไทย 3(3-0-6)
Elements Balancing of Thai Traditional Medicine
ST2093314 เคมีกับความสุข 3(3-0-6)
Chemistry and Happiness
ST2093315 การดูแลผู้สูงอายุ 3(2-3-4)
Health Care for the Elderly
ST2093316 สปาไทย 3(2-3-4)
Thai Spa
ST2093317 พื้นฐานการนวดไทย 3(2-3-4)
Basic Thai Massage
ST2093318 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 3(2-3-4)
Holistic Health Care
ST2093319 การสร้างนวัตกรรมกัญชาแบบเร่งด่วน 3(2-3-4)
Cannabis Hackathon
ST2093320 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานด้านเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย 3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain in Health, Cosmetic, and Anti-Aging Technology
ST2093321 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับ SMEs ด้านสุขภาพและเครื่องสำอาง 3(3-0-6)
Business English for SMEs in Health and Cosmetic
ST2093322 ทักษะดิจิทัลสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 3(2-3-4)
Digital Skills for Scientist
ST2093323 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและชะลอวัย 1 3(3-0-6)
Special Topics in Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology 1
ST2093324 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและชะลอวัย 2 3(3-0-6)
Special Topics in Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology 2

 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หรือเลือกศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีความร่วมมือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ดุลยพินิจและความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร