แนะนำหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย

HCAT เทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย

ระบบ CHECO

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2566)
รหัสหลักสูตร : 25661944001125
รหัสอ้างอิงเพื่อติดตาม : T20222094109350
สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ผ่านระบบ CHECO แล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566
ก.ค.ศ. ได้รับการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 [Download]

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อเต็ม

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย)
Bachelor of Science (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology)

ชื่อย่อ

วท.บ. (เทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย)
B.Sc. (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology)

[โครงสร้างหลักสูตร] [แผนการศึกษาเสนอแนะ]

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัยในระดับสากล

เป้าหมายหลักสูตร

บูรณาการข้ามศาสตร์ (Interdisciplinary Integration)
นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovative Creativity)
นักปฎิบัติเชี่ยวชาญ (Professional Hands-On)
ผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup Entrepreneur)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช

Asst.Prof.Sirirat Panich, Ph.D.
sirirat.pan@rmutp.ac.th

Woravith
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ

Asst.Prof.Woravith  Chansuvarn, Ph.D.
woravith.c@rmutp.ac.th

อ.ดร.อำนาจ  ชินพงษพานิช

Dr.Aumnart Chinpongpanich
aumnart.c@rmutp.ac.th

อ.ดร.พิชญ์ชาญ ศรีเนริญ

Dr.Phitchan Sricharoen, Ph.D.
phitchan.s@rmutp.ac.th

อ.ดร.ไพศาล  การถาง

Dr.Paisan  Kanthang, Ph.D.
paisan.ka@rmutp.ac.th

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม หรือประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชา หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการชะลอวัย
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง บุคลากรฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
 • ผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
 • ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย และผู้ผลิตและแปรรูปสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสมุนไพร
 • ผู้แทนฝ่ายขาย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้เชี่ยวชาญในบริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสินค้าและวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการชะลอวัย
 • อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
รายละเอียดหลักสูตร มคอ.2
โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา
HCAT-Study plan
แผนการศึกษาเสนอแนะ
HCAT-Cannabis
ศูนย์ต้นแบบการปลูกและผลิตกัญชา-กัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

เครือข่ายความร่วมมือ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันอาหาร โรงพยาบาลยันฮี

 

ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

ความร่วมมือทางด้านกัญชาทางการแพทย์

 • สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 • สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย
 • โรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา
 • บริษัท เจนโก้ เมดิคอล จำกัด
 • บริษัท เอ็มดีไลฟ์ไซเอนเซส จำกัด
 • บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด
 • เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน “รักษ์โคราช”
 • บริษัท สวนลุมไนท์ บาซาร์ รัชดาภิเษก จำกัด
 • วิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชน (SE) 15 องค์กร
 • บริษัท Cannabird Pty  Ltd
 • บริษัท Cannim Group Australla Pty.Ltd
 • วิสาหกิจเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

สอบถามเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ID Line : woravith
hcat.sci@rmutp.ac.th

Facebook


สำนักงานส่งเสริมวิชาการแลงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร 0-2665-3777  ต่อ 6303-9, 6314


ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร 0-2836-3000 ต่อ 4156, 4159