นักศึกษารุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2567 (HCAT#2)

นักศึกษารุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology, HCAT) (หลักสูตรใหม่ 2566) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

น.ส.วชิรญาณ์ ประเสริฐอำนวย
WACHIRAYA PRASERTAMNUAY #MEW
@rmutp.ac.th

น.ส.ธัญธิตา สิงห์อาจ
THUNTHITA SINGHARJ #THUNYA
@rmutp.ac.th

น.ส.ปานฤดี หลักหาญ
PANRUDEE LAKHAN #JU
@rmutp.ac.th

น.ส.เกศินี อินทร์ดวง
KESINEE AINDUANG #BAM
@rmutp.ac.th

น.ส.สิริภา สิงห์รักษ์
SIRIPHA SINGRAK #KHIM
@rmutp.ac.th

น.ส.พริสา บุญทา
PARISA BOONTA #NAMPUNCH
@rmutp.ac.th

น.ส.ปีญาภรณ์ มนิสสาร
PEEYAPORN MANISSARN #PART
@rmutp.ac.th

น.ส.กิติยา บิลเต๊ะ
KITIYA BILTAE #SAINEE
@rmutp.ac.th

น.ส.กัณฐิกา ปานชา
KANTIKA PANCHA #Am
@rmutp.ac.th

น.ส.กรชนก เจริญรัตนกิตติ
KORNCHANOK JAROENRATTANAKITTI #ZIN
@rmutp.ac.th

น.ส.ชนิกานต์ เต็มรักษ์
CHANIKARN TEMRAK #GRACE
@rmutp.ac.th

น.ส.บุณณดา แก้วผลึกกุลเดชา
BOONNADA KAEWPHALUEKKULLADECHA #FIRST
@rmutp.ac.th

น.ส.จิราพัชร พ่วงรอด
JIRAPHAT PHUANGROT #FAHSAI
@rmutp.ac.th

น.ส.กัญญาณัฏฐ์ แสงแป้น
KANYANAT SANGPAEN #MAI
@rmutp.ac.th

น.ส.สุชานรี ทาเอื้อ
SUCHANAREE TAUAE #NOW
@rmutp.ac.th

น.ส.ธนิษา สีสด
THANISA SEESOD #PLAIFON
@rmutp.ac.th

น.ส.ฐิติวรดา เสมาพัฒน์
THITIWORADA SEMAPHAT #ANT
@rmutp.ac.th

น.ส.อัจฉริยา ม่วงมี
AUJCHARIYA MUANGMEE #MINT
@rmutp.ac.th

น.ส.ทิวาพร วงค์สา
TIWAPORN WONGSA
#AMM
@rmutp.ac.th

น.ส.เจนจิรา แท่งทอง
JANEJIRA TANGTONG #JANE
@rmutp.ac.th

น.ส.พีรดา ลีลารังสี
PEERADA LEELARANGSEE #PRAEWA"
@rmutp.ac.th

น.ส.พรชิตา อิสลามชาติไทย
PORNCHITA ISSALAMCHATTHAI #KAIMOOK
@rmutp.ac.th

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ธนัฎฐา อำนวยวัฒนะกุล
tanutta.a@rmutp.ac.th

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา
jintapat.n@rmutp.ac.th