อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

HCAT Curriculum Admin >> อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology; HCAT)

ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช

Asst.Prof.Sirirat  Panich, Ph.D.

Ph.D. (Chemistry) Imperial College London, UK
วท.ม. (เคมี, เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา

[Link] [Google Scholar] [Scopus]

E-mail : sirirat.pan@rmutp.ac.th

อ.ดร.อำนาจ ชินพงษ์พานิช

Aumnart  Chinpongpanich, Ph.D.

วท.ด. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[Link] [Google Scholar] [Scopus]

E-mail : aumnart.c@rmutp.ac.th

ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ

Asst.Prof.Woravith  Chansuvarn, Ph.D.

วท.ด. (เคมีวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

[Link] [Google Scholar] [Scopus] [Youtube] [Slideshare] [Website]

E-mail : woravith.c@rmutp.ac.th

อ.ดร.พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ

Dr.Phitchan Sricharoen, Ph.D.

ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[Link] [Google Scholar] [Scopus]

E-mail : phitchan.s@rmutp.ac.th

อ.ดร.ไพศาล การถาง

Paisan  Kanthang, Ph.D.

ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

[Link] [Google Scholar] [Scopus]

E-mail : paisan.ka@rmutp.ac.th