อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

HCAT Curriculum Admin >> อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology; HCAT)

HCAT Admin by Sirirat Panich

ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช

Asst.Prof.Sirirat  Panich, Ph.D.

Ph.D. (Chemistry) Imperial College London, UK
วท.ม. (เคมี, เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา

[Link] [Google Scholar] [Scopus]

E-mail : sirirat.pan@rmutp.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/AjSirirathcat
Line ID :
Tel : 09-2623-9865

ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ

Asst.Prof.Woravith  Chansuvarn, Ph.D.

วท.ด. (เคมีวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

[Link] [Google Scholar] [Scopus] [Youtube] [Slideshare]

E-mail : woravith.c@rmutp.ac.th
URL : https://web.rmutp.ac.th/woravith
Facebook : https://www.facebook.com/woravith
Line ID : woravith
Tel : 0-8466-73969

HCAT Admin by Aumnart  Chinpongpanich

อ.ดร.อำนาจ ชินพงษ์พานิช

Aumnart  Chinpongpanich, Ph.D.

วท.ด. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[Link] [Google Scholar] [Scopus]

E-mail : aumnart.c@rmutp.ac.th
Facebook : Aumnart  Chinpongpanich
Line ID : 0894998649
Tel : 08-9499-8649

อ.ดร.ศุภชัย หิรัญศุภโชติ

Supachai  Hirunsupachote, Ph.D.

วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Sc. (Waste Management and Contaminated Site Treatment) Techinsiche Universität Dresden, Germany
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

[Link] [Google Scholar] [Scopus]

E-mail : supachai.h@rmutp.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/yimyamyoryim
Line ID :
Tel :

Canabis by Pisan Kanthang

อ.ดร.ไพศาล การถาง

Pisan  Kanthang, Ph.D.

ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

[Link] [Google Scholar] [Scopus]

E-mail : pisan.ka@rmutp.ac.th
Facebook :
Line ID :
Tel :