กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษา HCAT ชั้นปีที่ 1 เรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านสุมนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จ.นครปฐม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (HCAT) จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 โครงการเรียนรู้ตำรับยาแพทย์แผนไทย ตำรับยาสมุนไพรโบราณ คุณประโยชน์ของพืชวัตถุสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จ.นครปฐม (Sireepark) ประกอบด้วยกิจกรรม

  • กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับความงดงามและความหลากหลายของสมุนไพรที่อยู่ในอุทยานฯ ได้เสริมสร้างความรู้และความสนุกสนานกับการชิมรสชาติของสมุนไพรชนิดต่างๆ
  • กิจกรรมชมห้องนิทรรศการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นักศึกษาได้ชมห้องนิทรรศการและได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นการเสริมความรู้และความเข้าใจในการรักษาโรคและสุขภาพด้วยวิธีการแผนไทยในยุดอดีตเชื่อมโยงมาจนปัจจุบัน
  • กิจกรรมเรียนรู้เภสัชวัตถุ นักศึกษาได้เรียนรู้เภสัชวัตถุจากสมุนไพรหลากหลายชนิด ซึ่งมาจากส่วนต่างๆ ของต้นพืช คือ เหง้า, ราก, ดอก, ใบ และผล

HCAT@SciRMUTP-Sireepark

โดยโครงการเรียนรู้ตำรับยาแพทย์แผนไทย ตำรับยาสมุนไพรโบราณ คุณประโยชน์ของพืชวัตถุสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เป็นโครงการผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านสมุนไพรไทย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก และความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยของศาสตร์การแพทย์แผนไทยอันเป็นมรดกทางปัญญาที่สำคัญของประเทศ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

ติดต่อสอบถาม