กิจกรรม

HCAT Workshop สร้างความรู้ เพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 “ศาสตร์และวัฒนธรรมการแพทย์แผนไทยกับสุขภาพและความงาม”

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (HCAT) จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "ศาสตร์และวัฒนธรรมการแพทย์แผนไทยกับสุขภาพและความงาม" โครงการเรียนรู้ตำรับยาแพทย์แผนไทย ตำรับยาสมุนไพรโบราณ คุณประโยชน์ของพืชวัตถุสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย
1) อ.ดร.ศุภชัย หิรัญศุภโชติ ได้ผ่านหลักสูตรแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 4 สาขา (ด้านเภสัชกรรมไทย, ด้านเวชกรรมไทย, ด้านการผดุงครรภ์ไทย, ด้านการนวดไทย)
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ พานิช (ด้านเภสัชกรรมไทย)

ศาสตร์และวัฒนธรรมการแพทย์แผนไทยกับสุขภาพและความงาม

โครงการเรียนรู้ตำรับยาแพทย์แผนไทย ตำรับยาสมุนไพรโบราณ คุณประโยชน์ของพืชวัตถุสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เป็นโครงการผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านสมุนไพรไทย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก และความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยของศาสตร์การแพทย์แผนไทยอันเป็นมรดกทางปัญญาที่สำคัญของประเทศ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากยังมีกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดูผลงานการนำเสนอของนักศึกษาได้ที่ Tiktok: @hcatscirmutp

ติดต่อสอบถาม