กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชา HCAT เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าอบรม “การสร้างเอกลักษณ์กลิ่นน้ำหอมและเครื่องหอมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง”

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2567 “การสร้างเอกลักษณ์กลิ่นน้ำหอมและเครื่องหอมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม” ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการในครั้งนี้

โครงการบริการวิชาการนี้จัดเป็นโครงการแรกของสาขาวิชาที่ตั้งใจเปิดบ้าน (สาขาวิชา HCAT และคณะของเรา) สร้างความรู้จักกับบุคคลภายนอก หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตเครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม และเพื่อให้ผู้ที่สนใจ นักศึกษาในสาขาวิชามีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องหอม น้ำหอม ตลอดจนเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกลิ่นเครื่องหอม และการปรุงกลิ่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยได้รับเกียรติผู้เชี่ยวชาญ คุณสนธิเดช แก้วสวัสดิ์ และคุณธนากร เกียรติธนากร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องหอมและน้ำหอมโดยเฉพาะ จากบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด (TCFF) ที่นำประสบการณ์กว่า 25 ปี มาร่วมถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิเช่น

    • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหอม
    • ระดับแนวกลิ่น 
    • องค์ประกอบของกลิ่นในน้ำหอม
    • การผสมกลิ่นน้ำหอม
    • แนวทางการพัฒนาน้ำหอมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
การสร้างเอกลักษณ์กลิ่นน้ำหอมและเครื่องหอม ท่านที่สนใจสามารถดูย้อนหลังได้ทาง Facebook live  [View]

โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติร่วมกันตลอดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้กลิ่นของเครื่องหอมไปพร้อม ๆ กับการบรรยายคุณลักษณะของแหล่งที่มาและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ พานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรทั้งในส่วนกิจกรรมทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ และนับเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย ชั้นปีที่ 1 ที่ได้โอกาสเข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติจริง ตามความมุ่งมั่นการสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ (Professional hands-on)”

โครงการบริการวิชาการ “การสร้างเอกลักษณ์กลิ่นน้ำหอมและเครื่องหอมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม” ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลจากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน นักเรียนและนักศึกษา โดยผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องหอมและระดับแนวกลิ่น จากวัตถุดิบของแหล่งเครื่องหอมจากพืช (ใบ เปลือก ผล) และสัตว์ และได้รับการฝึกปฏิบัติการปรุงกลิ่นให้เหมือนกับกลิ่นตัวอย่าง ตลอดจนสุดท้ายได้ปรุงกลิ่นตามความต้องการของตนเอง

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถือได้ว่าเป็นสาขาวิชาใหม่ ซึ่งได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปี 2566 โดยเรามีความตั้งใจเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและการชะลอวัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้เป็นนักวิจัย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางสุขภาพ เครื่องสำอาง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เสริมสร้างความรู้ทางการตลาดสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ เรามุ่งมั่นผลิตบัณฑิตบนอัตลักษณ์ “บัณฑิตบูรณาการข้ามศาสตร์ นวัตกรรมสร้างสรรค์ นักปฏิบัติเชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการเริ่มต้น” หลักสูตร วทบ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนสอน 3.5 ปี (เรียนจบภายใน 3 ปีครึ่ง) กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (HCAT) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 0 2836 3000 ต่อ 4156, 4159 หรือที่ https://www.facebook.com/hcatscirmutp หรือสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ โทร 0846673969 Line ID: woravith
FB: https://www.facebook.com/woravith
TikTok : @hcatscirmutp


« of 2 »