ข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างเอกลักษณ์กลิ่นน้ำหอมและเครื่องหอม สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม

โครงการบริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เรื่อง การสร้างเอกลักษณ์กลิ่นน้ำหอมและเครื่องหอม สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

โครงการบริการวิชาการนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหอม น้ำหอม และพัฒนาทักษะปฏิบัติในการสร้างกลิ่นน้ำหอมตามเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการดูแลสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย  : ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง Startup / อาหาร / เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

หัวข้อการอบรม
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหอม
 • ระดับแนวกลิ่น
 • องค์ประกอบของกลิ่นในน้ำหอม
 • การผสมกลิ่นน้ำหอม
 • แนวทางการพัฒนาน้ำหอมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

เอกสารประกอบการอบรม [Download]

ผู้ดำเนินการ/ทีมวิทยากร

คุณสนธิเดช แก้วสวัสดิ์
ผู้เชี่ยวชาญเครื่องหอมและน้ำหอม บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด (TCFF)

Woravith Chansuvarn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กำหนดการ

วันที่    1  ธันวาคม  2566 
เวลา : 8.30 - 16.30 น.
จำนวนคน :  20  คน  
ค่าสมัคร : ฟรี  (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม)
สถานที่ฝึกอบรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (แผนที่)
สำรองที่นั่ง : ผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมได้ที่ แบบฟอร์ม [Link] 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. คุณอสมา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  (ยืนยันแล้ว)
 2. คุณเยาวลักษณ์​ เตียวิลัย / วราลักษณ์ (ยืนยันแล้ว)
 3. คุณณัฐวุฒิ โยธาพันธ์ / ศูนย์เทคโนโลยีพลังานแห่งชาติ (ยืนยันแล้ว)
 4. คุณวลัยรัตน์ ตีระวัฒนพงษ์ / อนันดา เทคโนโลยี (ยืนยันแล้ว)
 5. คุณพัชรี น้องคนึง  / บริษัทเอไอเอจำกัด (ยืนยันแล้ว)
 6. คุณทิพย์เนตร แฉล้ม / บริษัท ทิพย์เกสร เฮิร์บ แอนด์ เฮลท์ จำกัด (ยืนยันแล้ว)
 7. คุณณัทธีรา พงษ์ผ่องพูล / บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (ยืนยันแล้ว)
 8. คุณภัทรชนน จันทะ / บริษัท ชนะภูมิ จำกัด (ยืนยันแล้ว)
 9. คุณจารุณี มณีอินทร์ / ชัยบูรณ์บราเดอร์  (ยืนยันแล้ว)
 10. คุณวชิรญาณ์ ประเสริฐอำนวย (ยืนยันแล้ว)
 11. คุณจิดาภา พลดุล / ผู้ประกอบการ (ยืนยันแล้ว) 
 12. คุณสุภรา ธนกิจวรบูลย์ (ยืนยันแล้ว)
 13. คุณกิ่งกาญจน์ พิษณุลักษณ์ / บริษัทคาวา อินเตอร์เนชั่ลเเนล เคมี จำกัด (ยืนยันแล้ว)
 14. คุณฐานิดา วุฒิกุลวานิช / บริษัทคาวา อินเตอร์เนชั่ลเเนล เคมี จำกัด (ยืนยันแล้ว)
 15. คุณวีรดา ฉัตรตระกูลชัย / บริษัทคาวา อินเตอร์เนชั่ลเเนล เคมี จำกัด (ยืนยันแล้ว)
 16. คุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย / บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) (ยืนยันแล้ว)
 17. คุณเจตณัฐ นครเขตต์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ยืนยันแล้ว)
 18. คุณพริษฐ์สรา ม่วงโมรี / ไร่คุณจันทร์ (ยืนยันแล้ว)
 19. คุณสุณิสา เวชส่งเสริม / ผู้ประกอบการ (ยืนยันแล้ว)
 20. คุณนงนุช  เหมืองสิน (ยืนยันแล้ว)

สอบถามรายละเอียด

ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
โทร : 0846673969
Line : woravith

ติดต่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
(Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology; HCAT)
E-mail : hcat.sci@rmutp.ac.th
https://www.facebook.com/hcatscirmutp