ข่าวประชาสัมพันธ์

HCAT เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (รับสมัครตรง ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS)

สาขาวิชา HCAT เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 3 ปีครึ่ง)  รับสมัครตรงออนไลน์ (ไม่ผ่าน TCAS)  >> CLICK ระบบรับสมัคร

HCAT67-dek67

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน
    1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
    2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม หรือประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถาม

  • ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ   โทร 0846673969
  • ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช   โทร 0926239865

Facebook เพิ่มเพื่อน