กิจกรรม

HCAT ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เซรั่มสารสกัดมะเฟือง ณ กลุ่มแม่บ้านสร้างสรรค์ตำบลหอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ และ อาจารย์ ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา ร่วมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เซรั่มสารสกัดมะเฟือง ณ กลุ่มแม่บ้านสร้างสรรค์ตำบลหอมเกร็ด อ.สามพราน นครปฐม ซึ่งเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 17 พ.ย.2566

เซรั่มชะลอวัยมะเฟือง

โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ จังหวัดนครปฐม เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ และการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ให้มีความเข็มแข็ง พึ่งตนเองและสร้างรายได้ในระดับครัวเรือน โดยในระยะการพัฒนาสูตรคณะอาจารย์สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ และ อาจารย์ ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เซรั่มที่มีส่วนผสมสารสกัดมะเฟือง จนสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ โดยกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะและความพร้อมในการผลิตในระดับที่สูงขึ้น โดยประธานกลุ่มแม่บ้านสร้างสรรค์ตำบลหอมเกร็ด และสมาชิกบางส่วนได้ร่วมรับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติ พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เซรั่มที่มีส่วนผสมสารสกัดมะเฟือง

Link  เซรั่มชะลอวัยที่มีส่วนผสมสารสกัดมะเฟือง


สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถือได้ว่าเป็นสาขาวิชาใหม่ ซึ่งได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปี 2566 โดยเรามีความตั้งใจเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและการชะลอวัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้เป็นนักวิจัย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางสุขภาพ เครื่องสำอาง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เสริมสร้างความรู้ทางการตลาดสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ เรามุ่งมั่นผลิตบัณฑิตบนอัตลักษณ์ “บัณฑิตบูรณาการข้ามศาสตร์ นวัตกรรมสร้างสรรค์ นักปฏิบัติเชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการเริ่มต้น” หลักสูตร วทบ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนสอน 3.5 ปี (เรียนจบภายใน 3 ปีครึ่ง) กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology, HCAT)
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ (Line ID : woravith)
E-mail: hcat.sci@rmutp.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/hcatscirmutp
TikTok: @hcatscirmutp