ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (รับตรง รอบที่ 1) วันนี้-19 มีนาคม 67

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (HCAT#2567)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 • โควตา  รอบที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. - 6 พ.ย. 2566  (รับสมัครตรง ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS) .... [CLICK]
 • โควตา รอบที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.66 - 9 ม.ค.67  (รับสมัครตรง ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS) .... [CLICK]
 • รับตรง รอบที่  1  ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. - 19 มี.ค. 67  (รับสมัครตรง ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS) .... [CLICK]
คุณสมบัติผู้เข้าเรียน
  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม หรือประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
รับตรง รอบ 1

ติดต่อสอบถาม

 • ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ   โทร : 0846673969  Line : woravith
 • ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช   โทร : 0926239865

Facebook เพิ่มเพื่อน