กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจอบรมและฝึกปฏิบัติ ศาสตร์แห่งเครื่องหอมและน้ำหอม (Perfume 101) รุ่นที่ 1

Workshop : Perfume & Fragance
หลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติ ศาสตร์แห่งเครื่องหอมและน้ำหอม (Perfume 101)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติ "ศาสตร์แห่งเครื่องหอมและน้ำหอม (Perfume 101)" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์และปรับปรุงสูตรน้ำหอม โดยเริ่มต้นจากการรู้จัก และจำแนกแนวกลิ่นเครื่องหอมและน้ำหอม รวมถึงวิเคราะห์กลุ่มหรือประเภทองค์ประกอบทางเคมีอย่างกว้าง ๆ ของเครื่องหอมและน้ำหอม และการประยุกต์สร้างสรรค์กลิ่นตามความชื่นชอบหรือแนวโน้มความนิยมของกลุ่มผู้บริโภค

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. บทนำสู่ศาสตร์แห่งเครื่องหอม
  • ประวัติความเป็นมาของน้ำหอม
  • ประเภทและลักษณะของน้ำหอม
  • แนวโน้มและทิศทางของตลาดน้ำหอมในปัจจุบัน
 2. พื้นฐานการสร้างสรรค์น้ำหอม
  • ส่วนประกอบของน้ำหอม (Top, Middle, Base notes)
  • วิธีการเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตน้ำหอม
  • การจัดสมดุลกลิ่นและการออกแบบกลิ่น
 3. เทคนิคและกระบวนการผลิตน้ำหอม
  • การสกัดและการสังเคราะห์กลิ่น
  • การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบมาตรฐานของน้ำหอม
 4. การวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพของน้ำหอม
  • วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีของน้ำหอม
  • การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำหอม

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ

 • การสร้างสรรค์สูตรน้ำหอมจากวัตถุดิบธรรมชาติและสังเคราะห์
 • การนำเสนอน้ำหอมที่ผลิตขึ้นมาและการได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องหอมและเครื่องสำอาง
 • นักวิจัยและนักวิชาการด้านเคมีและเครื่องหอม
 • ผู้ที่สนใจและต้องการเริ่มต้นธุรกิจน้ำหอม
 • นักศึกษาที่สนใจศาสตร์แห่งเครื่องหอม

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

 • ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการผลิตน้ำหอม
 • สามารถสร้างสรรค์และปรับปรุงสูตรน้ำหอมได้ตามต้องการ
 • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืองานวิจัย

ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

 • ใบประกาศนียบัตร

วิทยากรและทีมงาน

 • ทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการผลิต ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมน้ำหอม
 • นักวิจัยมหาวิทยาลัย
Sirirat Panich สิริรัตน์
คุณสนธิเดช แก้วสวัสดิ์
ผู้เชี่ยวชาญเครื่องหอมและน้ำหอม บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด (TCFF)
ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช
สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
ดร.พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  14 กันยายน 2567
เวลา : 9.00 - 16.30 น.
จำนวนคน :  30  คน 
ค่าสมัคร : 2,000 บาท  (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม)
พิเศษ**สถาบัน/หน่วยงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศิษย์เก่า ลดค่าสมัคร 10% เหลือ 1,800 บาท (โปรดแนบหลักฐาน)
สถานที่ฝึกอบรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (แผนที่)
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ : https://forms.gle/aVyVxb1cmcaqfpmQ7

หมายเหตุ

 • ชำระค่าสมัคร เลขที่บัญชี 193-0-24348-0 ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจ่ายเงินนอกงบประมาณ มทร.พระนคร  ธนาคารกรุงไทย
 • โปรดแนบหลักฐานการชำระเงิน (proof of payment) ในแบบฟอร์มรับสมัคร หรือส่งหลักฐานทางไลน์ id : woravith
 • เมื่อท่านสมัครและชำระเงินแล้ว กรุณาเข้ากลุ่มไลน์ ตามลิงค์ที่ระบุในระบบรับสมัคร https://line.me/R/ti/g/8Jonbban2r

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. คุณอังศณา เกียรตินันทโกศล
 2. คุณศุภรัสมิ์ สายค้ำ
 3. คุณจรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา
 4. คุณอุฬารลักษณ์ โรจนไพบูลย์
 5. คุณกัณณิกา อุลิศ

สอบถามรายละเอียด

ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ   โทร : 0846673969  Line : woravith

ติดต่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology)
E-mail : hcat.sci@rmutp.ac.th
https://www.facebook.com/hcatscirmutp