กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดิโอกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : องค์ความรู้ดอกไม้กินได้ในประเทศไทย

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : องค์ความรู้ดอกไม้กินได้ในประเทศไทย
ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัย คุณค่าทางอาหาร ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของดอกไม้กินได้สดและอัดแห้ง"
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ พานิช  อ.ดร.วันฉัตร ศิริสาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *