กิจกรรม

เยี่ยมชม หารือความร่วมมือกับบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย – จีน จำกัด (TCFF)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีโอกาสเยี่ยมชม บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย – จีน จำกัด (TCFF) โดยคุณสนธิเดช แก้วสวัสดิ์

บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย – จีน จำกัด (TCFF) เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติและปัจจุบันยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทเพียงไม่กี่แห่งทั่วโลกที่ควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่การรวบรวมวัตถุดิบจากพืช การกลั่นน้ำมันหอมระเหย การสร้าง และการผลิตสารปรุงแต่งกลิ่นลงสินค้าอุปโภค บริโภค ของใช้ในครัวเรือน และในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นับพันทั่วโลก

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญศาสตร์และศิลป์ทางด้านสุขภาพและเครื่องสำอาง จึงได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านเครื่องหอมบริโภค เครื่องหอมอุปโภค น้ำมันหอมระเหยและสารสกัดธรรมชาติให้แก่บัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย