กิจกรรม

HCAT สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 2566 TCAS1 รอบ Portfolio

ยินดีต้อนรับ สู่ครอบครัว HCAT แห่งราชมงคลพระนคร

HCAT สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 2566 >> วันที่ 28 มกราคม 2566 คณะกรรมการสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ, ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช และ อ.ดร.อำนาจ  ชินพงษ์พานิช  คณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (HCAT) ทำการสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนรอบ TCAS 1 Portfolio แบบออนไลน์