กิจกรรม

ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือแนวทางความร่วมมือบริษัท MIM Coslab

ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช และ อ.ดร.อำนาจ  ชินพงษ์พานิช เข้าเยี่ยมชมเพื่อหารือความร่วมมือกับ คุณรุ่ง พาพินิจ กรรมการผู้จัดการบริษัทไอเอ็มไอ คอสแล็ป แมนูแฟคเตอริ่งจำกัด (MIM Coslab) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยน คำแนะนำในฉากทัศน์ของผู้ประกอบการ OEM (Original Equipment Manufacturer : เป็นการทำงานผลิตของโรงงานที่รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ตามสูตรการผลิตของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้านำไปติดแบรนด์ที่ติดตลาดอยู่แล้วของตัวเอง) ที่มีผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและความงาม โดยบริษัท MIM เป็นบริษัทผู้รับจ้างผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO ดำเนินการแบบครบวงจร และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในอนาคตเพื่อรองรับการพัฒนาทักษะทางด้านเครื่องสำอางของนักศึกษา การวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/mimcoslab

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย มีความตั้งใจในการผลิตบัณฑิตให้รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ จึงมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่ไดมาตรฐาน

ระบบรับสมัครเปิดแล้ว หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (หลักสูตรใหม่ 2566) รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช./ปวส. “มาเป็นครอบครัวเดียวกัน”
ระบบรับสมัคร https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
ติดต่อสอบถาม
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ  (0846673969)
ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช (0926239865)
อ.ดร.อำนาจ  ชินพงษ์พานิช (0894998649)